INTEGRITETSPOLICY

Registrering och behandling av personuppgifter

Integritetspolicy: Du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till DailyDental. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och vi vidtar löpande åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Integritetspolicy

  • För att kunna hantera beställning och köp – Krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan tvingas neka dig köpet.
  • För att kunna hantera kundserviceärenden – Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice via telefon eller digitala kanaler t.ex. sociala medier för att kunna fullgöra avtal med den registrerade eller rättslig förpliktelse.
  • För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget – Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
  • För att kunna administrera din abonnerade tjänst – Skapandet av inloggningsfunktion. Säkerställande av din identitet och ålder. Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.

Känsliga personuppgifter

DailyDental registrerar inte känsliga personuppgifter. Om du själv lämnar sådan information, t.ex. vid kursdeltagande att du är allergisk mot viss kost, förutser vi att du vill att vi registrerar uppgifterna.

Vilka personuppgifter behandlar vi

De personuppgifter vi behandlar är:

  • Namn
  • Personnummer (vid beställning av produkt)
  • Adressuppgifter
  • Telefonnummer
  • Mejladress

Samtycke vid behandling av personuppgifter

I enlighet med personuppgiftslagen/GDPR registrerar vi inga uppgifter utan ditt samtycke.

Genom att du köper en vara eller tjänst, anmäler dig som prenumerant på nyhetsbrev samt skickar mejl eller post till DailyDental, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt godkännande.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av DailyDental i ett maskinläsbart format.
Tänk på att ifall vi mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till ändring

Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering

Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar. Vi kan även på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.
Du har även rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings-ändamål.
Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen.

Sparande av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller beroende på legala skyldigheter. Normalt raderas dina uppgifter omgående efter avslutad tjänst men dock senast 36 månader efter avslutad hantering. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra DailyDentals verksamhet sparas under en tid om 12 månader efter den senast kontakten.

Hur kontaktar du SSF

DailyDental tar integritetsfrågor och dataskydd på stort allvar. Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga IT-system är helt skyddade för intrång. DailyDental vidtar fortlöpande de säkerhetsåtgärder som vi bedömer krävs för att skydda personuppgifternas konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet.

Vid frågor har vi särskilda medarbetare som hanterar just dessa ärenden, och du kan alltid nå dem på info@dailydental.net